Kategórie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú výlučne práva a povinnosti medzi kupujúcim a spoločnosťou Ladislav Hodás, Dlhá 313/34, 01314 Kamenná Poruba, IČO : 50158899 ako Predávajúcim.

·         Definícia predávajúceho: predávajúcim je v elektronickom obchode www.pohodliedomova.sk vždy ten právny subjekt (označený príslušnými identifikačnými údajmi, ako sú obchodné meno, sídlo, IČO), ktorý je pri jednotlivom druhu tovaru výslovne uvedený ako predávajúci tohto jednotlivého druhu tovaru.Predávajúci v zmysle jej vyššie uvedenej definície môže, ale nemusí byť predávajúcim jednotlivých druhov tovarov ponúkaných na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.pohodliedomova.sk. Pri každom tovare a tiež v priebehu nákupného procesu (t.j. objednávania tovaru) je osoba predávajúceho v elektronickom obchode www.pohodliedomova.sk pre potreby kupujúceho jednoznačne identifikovaná jej príslušnými údajmi.

·         Definícia Kupujúceho: Kupujúci je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.pohodliedomova.sk a uzatvorila tak výlučne s Predávajúcim (teda nie s Treťou stranou) zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej elektronickej komunikácie („ďalej len Kupujúci“).     

 

II. OBJEDNANIE TOVARU

Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a jeho potvrdením Kupujúcemu vo forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len "POTVRDENIE OBJEDNÁVKY"). Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Za objednávku Kupujúceho sa považuje len objednávka odoslaná z webovej stránky  www.pohodliedomova.sk a to pri dodržaní jej formy a obsahu, resp. pri dodržaní všetkých náležitostí objednávacieho formulára Predávajúceho.  

Predávajúci je oprávnený aj po akceptovaní návrhu Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy a jeho potvrdení vo vyššie špecifikovanej forme „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“, odstúpiť od už uzatvorenej Zmluvy, ale len výlučne z dôvodu vypredania zásob Kupujúcim objednaného tovaru, alebo z dôvodu nemožnosti dodania tovaru Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami a/alebo v cene uvedenej v internetovom obchode. O odstúpení od Zmluvy Predávajúcim bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu formou e-mailovej správy alebo SMS správy, pričom Kupujúcim už uhradená kúpna cena alebo jej časť bude Kupujúcemu vrátená na ním oznámený bankový účet, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom oznámi Predávajúcemu číslo tohto bankového účtu.
 

III. CENY

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur. Všetky akcie platia na príslušné limitované obdobie, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na dopravu, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je pre daný druh tovaru platná (aktuálna) v deň doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

V prípade objednania veľkého množstva tovaru, je predávajúci  oprávnený požadovať zálohu vo výžke 70% z ceny produktov. (objednávka presahujuca hodnotu 500 euro)

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí Kupujúci jednou z nasledovných foriem:

·         Dobierka: Za tovar zaplatí kupujúci pri prebraní tovaru a to pracovníkovi  kuriérskej spoločnosti. Prijatá hotovosť nesmie presiahnúť sumu 5000€ podľa zákona 394/2012 Z.z. Ak je cena objednaného tovaru väčšia ako 5000€, kupujúci musí uhradiť rozdiel vopred na účet.

·         Platba vopred: Platbu vopred uskutoční Kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade.

 

V. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Dodanie tovaru zabezpečuje Predávajúci v Slovenskej republike prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

V prípade, ak pri konkrétnom tovare bude poštovné (náklady na dopravu) odchylne od článku III.  hradiť kupujúci, bude výška poštovného presne špecifikovaná pri ponuke tohto tovaru, a to konkrétnou sumou uvedenou v eurách a údajom o jej splatnosti.

Doba expedície objednávky, t.j. doba odoslania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, sa môže pohybovať v rozmedzí 1-6 týždňov.
Maximálna expedičná doba je 8 týždňov od prijatia objednávky, resp. dlhšie, ak sa na tom  Kupujúci a Predávajúci písomne dohodli.

Kupujúci obdrží formou emailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky kuriérnou spoločnostou, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do dvoch pracovných dní v čase od 8-17 hodiny po obdržaní avíza. Pokiaľ Kupujúcemu nebude doručený objednaný tovar do siedmych pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude Kupujúceho informovať o dátume odoslania objednávky. Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave a ani za stratu zásielky, ak hodnoverne preukáže, že zásielku Kupujúcemu riadne odoslal. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred pracovníkom kuriérskej spoločnosti a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať Predávajúceho o poškodení zásielky. Spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky nájdete v oddelení reklamácie.

- eshop spolupracuje s databázou nespolahlivých zákazníkov, teda v prípade neprevzatia zásielky, eshop má právo na zverejnenie údajov zákazníka do tejto databázy.


VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu, kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany Predávajúceho - toto potvrdenie zašle Predávajúci vo forme emailu alebo sms s textom, v ktorom jednoznačne uvádza, že objednávka Kupujúceho bola prijatá za účelom "POTVRDENIA OBJEDNÁVKY".  ZAEVIDOVANIE OBJEDNÁVKY, ktoré obdrží Kupujúci ihneď po odoslaní objednávky nie je potvrdením objednávky, ale je len informáciou pre Kupujúceho, že Predávajúci jeho objednávku obdržal. Zmluvný vzťah vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim až po záväznom písomnom potvrdení prijatej objednávky zo strany Predávajúceho.

Žiadosť o storno Kupujúci podáva písomnou formou a to odoslaním na emailovú adresu info@pohodliedomova.sk , s názvom v predmete správy STORNO OBJEDNÁVKY.

 

VII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle zákona číslo 108/2000 Zb. z. v znení neskorších noviel má Kupujúci právo podľa §12 na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov do 7 pracovných dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy zo strany Kupujúceho je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Kupujúci (spotrebiteľ) má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu.

Predávajúci je zároveň povinný do 15 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy a doručenia tovaru vrátiť Kupujúcemu na ním určený účet už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar. Tovar, ktorý Kupujúci vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu, je potrebné vrátiť na náklady Kupujúceho na adresu prevádzky Predávajúceho.. Odporúčame Vám tovar poistiť a zaslať ako list/balík doporučenou zásielkou. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá, pričom Kupujúci odoslaním objednávky tovaru Predávajúcemu potvrdzuje, že túto skutočnosť berie na vedomie a zaväzuje sa ju akceptovať a dodržiavať. Ak Kupujúci poruší svoj záväzok podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá Predávajúcemu v plnej výške za škodu, ktorá by mu porušením predmetného záväzku Kupujúceho vznikla. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie s odstúpením od zmluvy zasielajte späť tak, aby bol:

·         zabalený,

·         nepoškodený a nepoužívaný,

·         kompletný (vrátane príbalových letákov a podobne),

·         spolu s dokladom o kúpe.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, napríklad ak :

·         je tovar mechanicky poškodený,

·         knihy majú známky používania (čítania, kopírovania),

·         počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče a pod. nie sú v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený),

·         tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný),

·         tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra),

·         keď to povaha výrobku neumožňuje (download).

od Zmluvy nie je možné odstúpiť; odstúpenie Kupujúceho od zmluvy nebude platné a účinné a Predávajúci nebude povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (alebo jej časť ) späť. Odstúpenie Kupujúceho rovnako nebude platné a účinné, resp. nenadobudne účinnosť, ak Kupujúci nevráti Predávajúcemu objednaný tovar najneskôr do 7 dní od dňa, v ktorom bude Predávajúcemu doručené samotné odstúpenie od zmluvy (bez objednaného tovaru).

V prípade, ak odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podľa tohto článku VII. nebude (alebo sa nestane) platným a účinným, Predávajúci na náklady Kupujúceho vráti opätovne tovar Kupujúcemu na pôvodné miesto dodania uvedené v objednávke.

 

VIII. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Predávajúci ručí Kupujúcemu za:

·         dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu,

·         dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

·         dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

·         priloženie daňového dokladu, ak si Kupujúci neprial inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

·         oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ( kuriér)

·         oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

·         poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

·         obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov oficiálne vydanú vydavateľom.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.pohodliedomova.sk v časti "Môj účet".

Kupujúci, ktorý sa neregistroval, môže požiadať o kontrolu alebo zmenu údajov email info@pohodliedomova.sk
Prevádzkovateľ internetových stránok www.pohodliedomova.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim.Kupujúci zároveň akceptuje, že v prípade, že je prevádzkovateľ internetového obchodu www.pohodliedomova.sk  pre určité produkty v úlohe Sprostredkovateľa, je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho Tretej strane za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či uvedené Tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli úspešnému vybaveniu vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

X. Alternatívny spôsob riešenia sporov

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@pohodliedomova.sk  
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Informácie o tovare uvedené na www.pohodliedomova.sk sú z časti preberané od Tretích strán a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pohodliedomova.sk  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií prevzatých od dodavateľovtoho tovaru, pri ktorom vystupuje ako Predávajúci a/alebo od Tretích strán.

 

XII. OSTATNÉ

Obsah a dizajn tohto internetového obchodu je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané.

 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.02. 2016 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenie. Zmena Obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety sa stane platnou a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovom obchode www.pohodliedomova.sk