Kategórie

Doprava

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Dodanie tovaru zabezpečuje Predávajúci v Slovenskej republike prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

V prípade, ak pri konkrétnom tovare bude poštovné (náklady na dopravu) odchylne od článku III.  hradiť kupujúci, bude výška poštovného presne špecifikovaná pri ponuke tohto tovaru, a to konkrétnou sumou uvedenou v eurách a údajom o jej splatnosti.

Doba expedície objednávky, t.j. doba odoslania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, sa môže pohybovať v rozmedzí 1-6 týždňov.
Maximálna expedičná doba je 8 týždňov od prijatia objednávky, resp. dlhšie, ak sa na tom  Kupujúci a Predávajúci písomne dohodli.

Kupujúci obdrží formou emailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky kuriérnou spoločnostou, pričom mu je táto zásielka spravidla doručená do dvoch pracovných dní v čase od 8-17 hodiny po obdržaní avíza. Pokiaľ Kupujúcemu nebude doručený objednaný tovar do siedmych pracovných dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo) o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude Kupujúceho informovať o dátume odoslania objednávky. Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave a ani za stratu zásielky, ak hodnoverne preukáže, že zásielku Kupujúcemu riadne odoslal. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred pracovníkom kuriérskej spoločnosti a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, informovať Predávajúceho o poškodení zásielky. Spôsob vybavenia reklamácie poškodenej zásielky nájdete v oddelení reklamácie.

- eshop spolupracuje s databázou nespolahlivých zákazníkov, teda v prípade neprevzatia zásielky, eshop má právo na zverejnenie údajov zákazníka do tejto databázy.